Aktuelno


 

 IZMIJENJENI POREZNI BILANS

I DRUGE POREZNE PRIJAVE

ZA 2016. GODINU

 

13. 03. 2017.TRAVNIK Općina Travnik
14. 03. 2017.SARAJEVO PC UNITIC
15. 03. 2017.TUZLA Hotel Tuzla
16. 03. 2017.ZENICA Hotel Zenica
17. 03. 2017.MOSTAR Hotel Ero
20. 03. 2017.BIHAĆ Hotel Park
21. 03. 2017.LIVNO Hotel Park
22. 03. 2017.ŠIROKI BRIJEG Hotel Park

 

početak seminara u 9:30 sati

 

PROGRAM

 

IZMIJENJENI POREZNI BILANS ZA 2016.
- objašnjenja i upute za popunjavanje

 

KAPITALNI DOBICI I GUBICI
- oporezivi i neoporezivi kapitalni dobici
- priznati i nepriznati kapitalni gubici


TRAJNO NEPRIZNATI RASHODI
- amortizacija koja je trajno nepriznata
- otpis potraživanja – IOS
- manjkovi zaliha i druge imovine
- reprezentacija, donacije, stipendije...
- nepriznati rashodi sa povezanim licima
- ostali trajno porezno nepriznati rashodi

 

PRIVREMENO NEPRIZNATI RASHODI
- amortizacija iznad porezno priznatih stopa
- umanjenje vrijednosti zaliha i druge imovine
- rezerviranja za buduće rashode i obaveze

 

RASHODI KOJI SE MOGU KORISTITI UNAPRIJED
- razlika amortizacije do (viših) priznatih stopa
- vrijednost „sitnih“ stalnih sredstava

 

STAVKE KOJE UMANJUJU OPOREZIVU DOBIT
- naplata ranije nepriznatih otpisanih potraživanja
- prihodi od ukidanja ranije nepriznatih rezerviranja
- prihodi iz dobiti drugih obveznika (ID-813)

 

TRANSFERNE CIJENE
- obaveza izrade Izvještaja o transfernim cijenama
- porezni efekti transakcija sa povezanim licimaž
- izbjegavanje dvostrukog oporezivanja (TP-900)
- prijava transakcija s povezanim licima (TP-902)

 

POREZNI GUBICI IZ RANIJIH GODINA, POREZNI POTICAJI I POREZNI KREDITI
- porezni gubici i ranijih godina (obrazac PG-809)
- poticaji za investicije (PI-808, PP-810 i PP-811)
- poticaji za novouposlene radnike (PP-812)
- umanjenje za porez plaćen izvan FBiH (PK-814)
- konačna obaveza za porez na dobit za 2016.

 

AKONTACIJA ZA NAREDNI PERIOD
- utvrđivanje i naknadne izmjene akontacije

 

ISPLATA DOBITI U NOVIM USLOVIMA
- mogućnosti, ograničenja, zabrane, porez...

 

GODIŠNJE PRIJAVE OBRTNIKA
- sačinjavanje SPR-1053 i GPD-1051
- akontacija za naredni period

 

GODIŠNJE POREZNE PRIJAVE GRAĐANA
- obaveza i/ili interes da se podnese prijava
- popunjavanje prijave (GPD-1051)
- dohodak od iznajmljivanja (PRIM-1024)
- ostvarivanje prava na povrat poreza

 

PRIPREME ZA KONSOLIDACIJU

 

DRUGE AKTUALNOSTI
- objavljeni novi i izmijenjeni MRS/MSFI
- opet se „zakuhalo“ sa porezom na dohodak...

 

ODGOVORI NA PITANJA

 

SEMINARSKI MATERIJAL (uključen u cijenu)
PRIRUČNIK: Porezni bilans i druge porezne prijave za 2016.
Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
100 KM za učesnike sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
120 KM za ostale učesnike, sa materijalom
  80 KM po učesniku, bez materijala

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.