Aktuelno


 Prestanak radnog odnosa

- s osvrtom na sudsku praksu -

i druga pitanja iz radnopravne oblasti


Sarajevo, 21. 3. 2017. Hotel Sarajevo

 

Prestanak radnog odnosa je jedan od najčešćih razloga zbog kojih se radnici odlučuju da zaštitu svojih prava traže pred sudom. Ujedno, to je i oblast radnopravnih odnosa u kojoj je prisutno najviše pitanja i dilema u pogledu obaveza i odgovornosti poslodavca.

Cilj ovog seminara je da predstavi zakonitu, potpunu i primjerenu proceduru prestanka ugovora o radu, u cilju izbjegavanja neželjenih i nepotrebnih sudskih sporova.

Zakon o radu predviđa i obavezu vođenja evidencija o radnicima i drugim licima angažovanim na radu, koja je detaljnije regulisana posebnim Pravilnikom. To je novina u odnosu na dosadašnju praksu, pa će dio seminara biti posvećen i tim obavezama poslodavca.

U praksi se često susrećemo i sa pogrešnim interpretacijama vezanim za vrste i načine zasnivanja radnih angažmana u pojedinim situacijama, uključujući i uslove za angažiranje i radnopravni status direktora.

Poseban dio seminara će biti posvećen akcentima, uočenim nepravilnostima i preporukama koje se daju u sklopu inspekcijskog nadzora u radnopravnoj oblasti, kao i odgovorima na konkretna pitanja učesnika

 

Tematske cijeline

Prestanak radnog odnosa (s osvrtom na sudsku praksu)
– Načini prestanka ugovora o radu
– Opravdani razlozi za otkaz ugovora o radu
– Neopravdani razlozi za otkaz ugovora o radu
– Redovni i vanredni otkaz ugovora o radu
– Procedura otkazivanja ugovora o radu
– Obaveza provođenja programa zbrinjavanja viška radnika
– Primjenljivost otkaza s ponudom izmijenjenog ugovora o radu
– Prava radnika u slučaju otkaza
– Slučajevi u kojima radnik ostvaruje pravo na otpremninu
– Sudska praksa

Obavezne evidencije o radnicima i drugim licima angažovanim na radu: sadržaj, oblik i način vođenja
– Vrste evidencija koje je poslodavac dužan voditi
– Sadržaj, oblik i način vođenja obaveznih evidencija
– Obavezni elementi matične evidencije
– Obavezni elementi evidencije o radnom vremenu
– Način evidentiranja promjena u evidencijama
–Način i period čuvanja evidencija
– Obaveza vođenja evidencija kod samostalnih djelatnosti

Ugovor o radu i drugi oblici radnih angažmana (s posebnim osvrtom na načine angažiranja direktora)
– Uslovi za zasnivanje radnog odnosa
– Pravni osnov za zasnivanje radnog odnosa
– Modaliteti zasnivanja radnog odnosa
– Mogući načini angažiranja direktora:

  • ugovor o radu na određeno vrijeme
  • ugovor o radu na neodređeno vrijeme
  • “menadžerski” ugovor bez zasnivanja radnog odnosa
– Primjena odredaba Zakona o radu na direktora
– Prestanak ugovora o radu direktora na određeno vrijeme
– Obavljanje poslova direktora u više subjekata istovremeno
– Prestanak “menadžerskog” ugovora

Inspekcijski nadzor u radnopravnoj oblasti
– Akcenti u postupku nadzora
– Najčešće nepravilnosti i sankcije
– Mišljenja i preporuke inspektora

 

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

 

Naknada uključuje:
• učešće na seminaru
• edukacijski materijal
• certifikat
• osvježenje u pauzama

 

Za sve informacije o seminru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA!!!

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA!

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.