Aktuelno


 

NOVI I IZMIJENJENI MEĐUNARODNI REVIZIJSKI STANDARDI

- novi zahtjevi i njihova praktična primjena -

 

 22. 3. 2017. Sarajevo PC UNITIC

 

 

 

 

Primjena novih i izmijenjenih Međunarodnih revizijskih standarda je obavezna od 15. 12. 2016. godine, u svim slučajevima kada se deklarira da se revizija finansijskih izvještaja obavlja u skladu s Međunarodnim revizijskim standardima.

Cilj ovog savjetovanja je da olakša razumijevanje svrhe i ciljeva koje IFAC nastoji ostvariti novim i izmijenjenim Međunarodnim revizijskim standardima kojima uređuje problematiku revizorovog izvještavanja, te da pomogne u praktičnoj primijeni novih zahtjeva koje nameću ti standardi.

Kako bi se polaznicima olakšalo da revizijske izvještaje sačinjavaju u skladu sa aktualnom profesionalnom regulativom, na savjetovanju će se posebno razmatrati ključne izmjene u sljedećim MRevS:

MRevS 700 Formiranje mišljenja i izvještavanje o finansijskim izvještajima

MRevS 705Modifikacije mišljenja u izvještaju neovisnog revizora

MRevS 706 Odjeljci za isticanje pitanja i odjeljci za ostala pitanja u izvještaju neovisnog revizora

MRevS 720Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama

 

Pored toga, na savjetovanju će se razmatrati i problematika revizorovog komuniciranja sa članovima uprave klijenata, kako bi se primijenili ne samo zahtjevi izmijenjenog MRevS 260Komuniciranje sa onima koji su zaduženi za upravljanje, nego i zahtjevi novog MRevS 701Saopštavanje ključnih revizijskih pitanja u izvještaju neovisnog revizora.

Jedno od najosjetljivijih pitanja za revizore je i ocjenjivanje održivosti poslovanja njihovih klijenata, pa će na savjetovanju, pored izmijenjenog MRevS 700 (koji zahtijeva i da se revizor očituje je li primjereno da se za revidirane finansijske izvještaje tvrdi da su sačinjeni primjenom pretpostavke vremenske neograničenosti poslovanja) biti razmatran i izmijenjeni MRevS 570Vremenska neograničenost poslovanja koji uređuje revizorove odgovornosti spram klijentove primjene ove osnovne računovodstvene pretpostavke.

Sve navedeno će biti upotpunjeno interaktivnom komunikacijom, diskusijom i odgovorima na konkretna pitanja učesnika savjetovanja.

 

Program savjetovanja – Tematske cjeline

 • Izmijenjeni MRevS 700 – Formiranje mišljenja i izvještavanje o finansijskim izvještajima
 • Izmijenjeni MRevS 705 – Modifikacije mišljenja u izvještaju neovisnog revizora
 • Izmijenjeni MRevS 706 – Odjeljci za isticanje pitanja i odjeljci za ostala pitanja u izvještaju neovisnog revizora
 • Izmijenjeni MRevS 720 – Revizorove odgovornosti u vezi s ostalim informacijama
 • Izmijenjeni MRevS 260 – Komuniciranje sa onima koji su zaduženi za upravljanje
 • Novi MRevS 701 – Saopštavanje ključnih revizijskih pitanja u izvještaju neovisnog revizora
 • Izmijenjeni MRevS 570 – Vremenska neograničenost poslovanja
 • Diskusija i odgovori na pitanja

 

Predavači:

Zdenko Balen, Damir Krajačić i Milan Dmitrović

Trajanje savjetovanja:

od 09:30 do 16:00 sati (sa dvije pauze od po 30 minuta)

Naknada: 250 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na savjetovanju
 • edukacijski materijal
 • certifikat o učešću na edukaciji
 • osvježenje u pauzama

 

Za sve informacije o seminru i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

ZATVORENO