Aktuelno


 

AKTUALNE IZMJENE PROPISA,
POLUGODIŠNJI OBRAČUN,
NOVI I IZMIJENJENI MRS/MSFI,
PROBLEMATIKA PRIMJENE PDV-a,
POZAJMICE, POREZ PO ODBITKU
I DRUGE AKTUALNOSTI
 

 

 

 

19. 06. 2017. TRAVNIK Općina Travnik
20. 06. 2017. BIHAĆ CineStar Bihać (Bingo Mall)
21. 06. 2017. LIVNO Hotel Park
22. 06. 2017. MOSTAR Hotel Mostar
27. 06. 2017. ŠIROKI BRIJEG Hotel Park
28. 06. 2017. SARAJEVO PC UNITIC
29. 06. 2017. TUZLA CineStar Tuzla (Bingo Mall)
30. 06. 2017. ZENICA Hotel Zenica

 

početak seminara u 9:30 sati

 


 

PROGRAM

 

POLUGODIŠNJI OBRAČUN ZA PERIOD I-VI 2017.
- obveznici, obrasci, rokovi...
- napomene za popunjavanje obrazaca
- obračun i prijave posebnih naknada i članarina
- potpisivanje, ovjera i predaja obračuna

 

UTICAJ NOVIH I IZMIJENJENIH MRS/MSFI NA FINANSIJSKE IZVJEŠTAJE ZA PERIOD I-VI 2017.
- najvažnije izmjene MRS/MSFI koje su u primjeni od 1.1.2017.
- izmjene kod priznavanja i vrednovanja pozicija
- uticaj izmjena na finansijske izvještaje

 

AKTUALNI PROBLEMI U PRIMJENI PDV-a
- "prefakturisanja" i "finansijska terećenja"
- promet nekretnina - stavovi i postupanja UINO
- "novoizgrađene" i "ne/upotrebljavane" nekretnine
- tretman prometa nekretnina u izgradnji
- ulaganja u tuđe objekte
- prenos poslovne cjeline bez PDV-a
- PDV na usluge u odnosima sa ino licima
- problemi kod odbitka ulaznog poreza
- registracija i deregistracija za PDV  

 

POZAJMICE: MOGUĆNOSTI I OGRANIČENJA
- mora li se ugovoriti i kamata?
- pozajmice između povezanih lica
- pozajmice u odnosima sa zaposlenicima
- pozajmice u ino relacijama / zahtjevi banaka
- ograničenja prema Zakonu o porezu na dobit
- ograničenja po Zakonu o finansijskom poslovanju
- rokovi otplate i instrumenti obezbjeđenja
- rok vraćanja / aneksi ugovora / otpis pozajmica
- pozajmice u obrtu

 

ZAVRZLAME KOD POREZA PO ODBITKU
kad ima, a kad nema obaveze za ovaj porez
- način prijavljivanja u vezi poreza po odbitku
- obavezni prilozi uz prijave poreza po odbitku

 

NOVI OBRASCI ZA PRIJAVLJIVANJE PLAĆA
- izmijenjeni obrasci specifikacija 2001 i 2001-A
- izmijene kod popunjavanja MIP-1023 i PMIP-1024

 

IZMJENE KOD PRIJAVLJIVANJA RADNIKA
- izmjene Pravilnika o upisu u Jedinstveni registar
- prijavljivanje radnika po poslovnim jedinicama
- lica zaposlena kod poslodavaca iz RS i BD
- aktivnosti Porezne uprave u kontroli rada "na crno"

 

IZMJENE ZAKONA O RADU
- pravila i procedure kod prijema u radni odnos
- ograničnje principa najpovoljnijeg prava
- trajanje godišnjeg odmora
- osnovni elementi plaće
- utvrđivanje i isplata dodatka za radni učinak
- zaštita prava radnika pred poslodavcem i sudom

 

DRUGE AKTUALNOSTI
- novi Zakon o računovodstvu i reviziji u FBiH
- novi sistem poreza na dohodak i doprinosa
- promjene propisa o iznošenju gotovine iz BiH
- ostale izmjene propisa

 

ODGOVORI NA PITANJA

 

MATERIJAL (uključen u cijenu)
Priručnik: POLUGODIŠNJI OBRAČUN 2017.
Obrasci polugodišnjeg obračuna
Prezentacije
Pribor za pisanje

 

NAKNADA (sa uključenim PDV-om)
120 KM po učesniku sa MOJOM KARTICOM, sa materijalom
150 KM za ostale učesnike, sa materijalom
100 KM po učesniku, bez materijala

ANKETA

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.