Aktuelno


 Seminar


BOLOVANJE I ZLOUPOTREBE BOLOVANJA

 

Sarajevo, 29. 6. 2017. Hotel Sarajevo - TERMIN POPUNJEN!!!

Zbog velikog interesovanja zakazali smo NOVI TERMIN edukacije 

13.07.2017. Hotel Sarajevo


 

 

Činjenica je da spriječenost za rad usljed bolesti i invaliditeta nisu samo osobni problem radnika, nego i njihovih poslodavaca. Nažalost, činjenica je i da se institut bolovanja, nerijetko i na različite načine – zloupotrebljava.

Na samom seminaru i u pratećem seminarskom materijalu će biti pojašnjeno utvrđivanje i praćenje zdravstvenog stanja i radne sposobnosti radnika od momenta zasnivanja do prestanka radnog odnosa, preko instituta privremene spriječenosti za rad usljed bolovanja, do utvrđivanja preostale radne sposobnosti i gubitka radne sposobnosti, kao i postupak ostvarivanja prava i obaveza kako radnika, tako i poslodavca po tom osnovu.

Uz najvažnije informacije vezane za oblast bolovanja i propise koji regulišu ovu oblast, seminar će biti fokusiran na praktične napomene i preporuke o načinu pravilnog postupanja imajući u vidu prava, ovlaštenja i obaveze radnika i poslodavca u pojedinim praktičnim situacijama.

Cilj seminara je da Vam olakša pravilnu i lakšu primjenu važećih propisa koji reguliraju oblast rada, zdravstvenog, penzijskog i invalidskog osiguranja i drugih propisa vezanih za prava, ovlaštenja i obaveze radnika i poslodavca.

Uz interaktivan rad, učesnici seminara će imati priliku da dobiju i prodiskutiraju konkretne odgovore na brojna pitanja i dileme iz ove oblasti, zasnovane na dugogodišnjem iskustvu predavača.

 

Predavači: Prim. doc. dr. sci. med. Meliha Pozderac-Memija

Envera Kudić, dipl. pravnik

 

Tematske cjeline


Propisi koji reguliraju oblast bolovanja

Uzroci nastanka privremene spriječenosti za rad

 • Bolest, povreda na radu ili profesionalna bolest
 • Dužina trajanja privremene spriječenosti za rad u ovisnosti od uzroka

Naknada plaće za vrijeme bolovanja

 • Bolovanja do i nakon 42 dana

Utvrđivanje radne sposobnosti prilikom prijema radnika u radni odnos

 • Uvjerenje o zdravstvenom stanju
 • Uvjerenje o radnoj sposobnosti

Praćenje promjena u zdravstvenom stanju u toku radnog vijeka - zdravstveni karton

Promjene u zdravstvenom stanju radnika i ostvarivanje prava u toku trajanja radnog odnosa

 • Pojašnjenje pojmova invalidnosti / invaliditeta
 • Pravo po osnovu I i II kategorije invalidnosti

Obaveze radnika i ovlasti poslodavca u skladu sa članom 56. Zakona o radu

 • Obaveze radnika prilikom zaključivanja ugovora o radu
 • Obaveze radnika u toku trajanja radnog odnosa
 • Upućivanje radnika na ljekarski pregled radi ocjene radne sposobnosti

Postupak za ostvarivanje prava na bolovanje

 • Vrste i trajanje privremene spriječenosti za rad
 • Nadležni organi za izdavanje dokumenata o bolovanju
 • Prvostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja
 • Drugostepena ljekarska komisija za produženje bolovanja

Upućivanje radnika na ocjenu radne sposobnosti

 • Obrada podataka za upućivanje na IPK

Vrste ocjena radne sposobnosti

 • Nalaz, ocjena i mišljenje 
 • I i II kategorija invalidnosti 
 • Nema invalidnosti

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja

Nadležnosti kantonalnih ZZO po pitanju bolovanja

Ostvarivanje prava na invalidsku penziju

Najčešći načini zloupotrebe instituta bolovanja

 • Najčešće zloupotrebe prava radnika
 • Najčešće zloupotrebe ovlasti poslodavca

Ovlasti poslodavca u posebnim situacijama

 • Ovlasti u slučaju dugotrajnog i učestalog bolovanja
 • Ovlasti u slučaju zloupotrebe bolovanja
 • Preporučeno postupanje

Odgovori na pitanja

 

 

Trajanje seminara: od 09:30 do 16:00

 

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

 

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal
 • certifikat
 • ručak i osvježenje u pauzama

 

 

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVITE SE NA VRIJEME !!!


PREDVIĐENI TERMIN ĆE SE POPUNJAVATI REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH PRIJAVA!


INFORMACIJE I PRIJAVE:
Revicon d.o.o. 
Envera Šehovića 14, 
71000 Sarajevo
tel: +387 33 720 584 
fax: +387 33 720 581
e-mail: revicon@revicon.info 
www.revicon.info
PRIJAVA - 13.07.2017.
Biram opciju


Želim primati Revicon obavijesti 

BROJEVI RACUNA ZA UPLATU:

UniCredit bank
3383202200308627

Bosna Bank International d.d.
1413105320013074

Raffeisen Bank BiH
1610000060920085

Sparkasse Bank d.d.
1992400075053168


ASA Banka d.d. Sarajevo
1344701000241677

Union banka
1020500000075755

ProCredit banka
1941011354700156

Addiko Bank
3060350000444164

Nova banka 
5550050001608033


ili gotovinom pred početak seminara