Aktuelno


Zbog velikog interesa ponavljamo seminar 

 

Povrede obaveza iz radnih odnosa:
- propisi
- praksa
- postupanje sudova

 

29.11.2017. Sarajevo
hotel Sarajevo


Različiti slučajevi povrede obaveza iz radnih odnosa su neželjene, kompleksne, problematične, nerijetko traumatične, ali i česte situacije u praksi. Šta učiniti u takvim situacijama? Šta o tome kažu propisi, a šta poslovna i, naročito, sudska praksa? Šta je razlog za različita tumačenja i postupanja u pojedinim slučajevima povrede radnih obaveza? Kako u tim osjetljivim situacijama istovremeno zaštititi i prava poslodavca i prava radnika? Kako izbjeći neželjene sudske sporove i nepovoljne sudske presude?

Program seminara je dizajniran u skladu s najčešćim slučajevima povrede radnih obaveza u praksi, odnosno najčešćim pitanjima i dilemama poslodavaca u pogledu njihovih obaveza i odgovornosti u takvim situacijama, s akcentom na praksu sudova, kao i postupanje inspekcije rada u takvim situacijama. 

Cilj seminara je da, prvenstveno kroz praktične, životne primjere, pruži poslodavcima konkretne odgovore kako postupiti u određenoj situaciji i izbjeći nepotrebne i dugotrajne sudske postupke, posebno one sa nepovoljnim ishodom.

U skladu sa našom dosadašnjom praksom, poseban dio seminara će biti posvećen problematici inspekcijskog nadzora nad primjenom zakon¬skih prava i obaveza poslodavaca.

Unutar svake tematske cjeline, učesnici seminara će imati priliku da dobiju konkretne odgovore na sva pitanja i dileme iz radnopravne oblasti, zasnovane na dugogodišnjoj praksi naših predavača: konsultanata, advokata i inspektora rada.

 

Tematske cjeline:

Zakonske odredbe o povredama radnih obaveza
Regulisanje težih i lakših povreda radnih obaveza internim aktom

 • preporučeni oblik i sadržaj internog akta
 • postupak donošenja internog akta

Postupak utvrđivanja povrede radne obaveze
Određivanje težine povrede radne obaveze
Mjere u slučaju povrede radne obaveze

 • mjere u slučaju lakše povrede radne obaveze
 • mjere u slučaju ponovljene lakše povrede radne obaveze
 • mjere u slučaju teže povrede radne obaveze

Pustupanja i dokazivanje u slučajevima:

 • neostvarivanja rezultata rada
 • nedostatka potrebnih stručnih znanja
 • neodgovornog odnosa prema radnim zadacima
 • narušavanja radne discipline
 • odbijanja promjene radnog mjesta
 • prestanka potrebe za radom

Sadržaj pisanog upozorenja
Postupak izmjene ugovora o radu
Umanjenje plaće u slučaju povrede radne obaveze
Otkaz ugovora o radu na inicijativu poslodavca

 • redovni otkaz ugovora o radu
 • vanredni otkaz ugovora o radu

Procedura prije otkazivanja ugovora o radu radi teže povrede radne obaveze
Obaveza izjašnjavanja radnika o onome što mu se stavlja na teret
Obavezni elementi rješenja o otkazu
Otkazni rokovi u slučaju povrede radne obaveze
Prava i obaveze radnika i poslodavca tokom otkaznog roka
Otkaz ugovora o radu za vrijeme bolovanja
Pravo na otpremninu u slučaju otkaza
Neopravdani razlozi za otkaz ugovora o radu
Pravne posljedice nezakonitog otkaza
Iskustva i načini postupanja inspekcije rada

 • najčešći primjeri uočeni u inspekcijskoj praksi
 • najčešće mjere u inspekcijskom postupku
 • preporučeni način postupanja

Trajanje seminara: 09:30 do 16:00

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

 • učešće na seminaru
 • edukacijski materijal 
 • certifikat
 • osvježenje u pauzama

 

Za sve informacije o seminaru i prijave molimo kontaktirajte:

Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584 (Dženita Mehmedić)
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info

ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA
Prijava

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.