Aktuelno


 Seminar

Procjena i upravljanje rizicima u sistemu interne revizije i finansijskim kontrolama u javnom sektoru FBiH

7. 12. 2017. Sarajevo, hotel Sarajevo


Upravljanje rizicima u javnom sektoru je cjelokupan proces utvrđivanja, procjenjivanja i praćenja rizika koji ima za cilj da kroz struktuiran, kontinuiran i dobro dokumentovan sistem, uz podršku mehanizama interne revizije i finansijske kontrole, smanji rizike korisnika javnih sredstava i obezbijedi odgovorno upravljanje.

Kontinuirano ali i krajem svake poslovne godine obveznici primjene Zakona o finansijskom upravljanju i kontroli u FBiH dužni su izraditi procjenu rizika sa kojima se mogu susretati u narednim periodima.

Seminar je namijenjen obveznicima izrade Procjene prikladnosti i efektivnosti sistema finansijskog upravljanja i kontrole, godišnjeg izvještaja interne revizije i izvještaja o funkcionisanju sistema FUK-a:

  • jedinicama za internu reviziju;
  • korisnicima javnih sredstava prvog nivoa i vanbudžetskih fondova na federalnom nivou;
  • korisnicima javnih sredstava prvog nivoa i vanbudžetskih fondova na kantonalnom nivou;
  • jedinicama lokalne samouprave sa statusom grada; i
  • pravnim licima u kojima Federacija ili kantoni imaju većinski vlasnički udio.

 

Program seminara:

- Rizici u javnom sektoru 
- Upravljanje rizicima kao dio sistema internih finansijskih kontrola 
- Rizici u organima uprave 
- Rizici u javnim preduzećima 

Praktične vježbe:

Identifikacija i analiza rizika kod budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova na federalnom nivou
- Identifikacija i analiza rizika kod budžetskih korisnika i vanbudžetskih fondova na kantonalnom nivou
- Identifikacija i analiza  rizika u jedinicama lokalne samouprave
- Identifikacija i  analiza rizika u preduzećima sa učešćem državnog kapitala

 

Voditelji seminara:

Fatima Obhođaš  Centralna harmonizacijska jedinica FBiH
Danijela Stepić  Središnja harmonizacijska jedinica Republika Hrvatska
Belma Islamović  Centralna harmonizacijska jedinica FBiH
Željko Rička  Revicon

Trajanje seminara: od 9:30 do 16:30

Naknada: 200 KM po učesniku (sa uključenim PDV-om)

Naknada uključuje:

  • učešće na seminaru
  • edukacijski materijal 
  • certifikat
  • ručak i osvježenje u pauzama

 

Za sve informacije o radionici i prijave molimo kontaktirajte:
Revicon d.o.o.
Envera Šehovića 14, 71000 Sarajevo
tel: (033) 720-584
fax: (033) 720-581
e-mail: revicon@revicon.info
www.revicon.info


ZBOG OGRANIČENOG BROJA MJESTA PRIJAVA JE OBAVEZNA

PREDVIĐENI TERMIN POPUNJAVAĆE SE REDOSLIJEDOM PRIMLJENIH UPLATA

Anketa

 

Molimo da ocjenama od 1 do 5 (1- nezadovoljan, 5- vrlo zadovoljan) procijenite svoje zadovoljstvo edukacijom u kojoj ste učestvovali i date vaše cijenjene sugestije za sljedeći modul.Sadržaj edukacije
Korisnost edukacije
Kvalitet predavača/trenera
Organizacija edukacije
Ukupna ocjena edukacije

Šta biste istaknuli i pohvalili?
Vaši prijedlozi i sugestije?

Ostala područja i edukacija koje Vas zanimaju?

* Anketni listić će se koristi samo radi ocjene kvalitete Reviconovih seminara/edukacije te radi poboljšanja naših usluga.