14.11.2017. u 04:53 sati


POTVRDA - o korisniku pretplate na mjesečni stručni časopis POREZNI SAVJETNIK kao obliku kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu

POTVRDA - o korisniku pretplate na mjesečni stručni časopis POREZNI SAVJETNIK kao obliku kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu Ovom Potvrdom se potvrđuje da je godišnja pretplata za 2017. godinu na jedan primjerak stručnog časopisa POREZNI SAVJETNIK (koji je Odlukom Komisije za računovodstvo i reviziju BiH priznat kao oblik kontinuirane profesionalne edukacije lica iz računovodstvene i revizijske profesije u BiH) plaćena.

 

 

Potvrda se izdaje u svrhu priznavanja 8 bodova/sati kontinuirane profesionalne edukacije za 2017. godinu, na ime pretplate na stručne časopise u skladu sa članom 7. alineja 5. i članom 11. stav 2. alineja 4. Pravilnika o KPE i u druge svrhe se ne može koristiti.

 

 

 POTVRDU i kopiju naloga o uplati poslati na faks Revicon-a: (033) 720-581